Dret Civil

Dret de Família

 •  Separacions
 •  Divorcis (mutu acord i contenciosos). Sol·licitud de pensions per aliments; pensió compensatòria, guarda y custòdia)
 •  Modificació de les mesures adoptades a la Sentència de separació o divorci
 •  Incapacitats
 •  Filiació
 • Execució de Sentències de divorci
 • Execució de Sentències per incompliment de l’obligació d’aliments
 • Regulació de la guarda y custòdia
 • Mediació en conflictes familiars
 • Redacció de clàusules prematrimonials
 • Parelles de fet

Dret succesori

 • Tramitació d’herències
 • Redacció de testaments

Dret immobiliari

 • Desnonaments per manca de pagament de les rentes; desnonaments per expiració del termini de l’arrendament;  desnonament per precari
 • Reclamacions per responsabilitat civil de tercers (vicis ocults; defectes de la construcció)
 • Elaboració de contractes d’arrendament; contractes d’arres; contractes de compraventa
 • Impugnació d’acords adoptats en comunitats de propietaris. Reclamacions por impagament de quotes de la comunitat per part dels propietaris

Contractes

 • Preparació de contractes

Reclamacions de quantitat

 • Reclamacions per impagaments
 • Reclamacions per danys i perjuicis

Accidents de trànsit

 • Reclamació de les lesions i danys materials contra la companyia asseguradora del vehicle causant del dany, contra el conductor i propietari del vehicle
 • Reclamació dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’accident

Assistència a judicis

 • Assistència a judicis verbals, judicis ordinaris; procediments executius; execucions hipotecàries; judicis monitoris.